Методична майстерня учителів історії та правознавства

16 березня 2017 року на базі Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 було проведено засідання методичної майстерні вчителів історії та правознавства на тему: “Стратегії модернізації навчально-методичних засад формування та реалізації оновлення змісту суспільствознавчих предметів”.

У заході взяли участь учителі історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів району, Гриненко Т.В.,методист освітньої галузі «Суспільствознавство» відділу методичної роботи КУ «Баштанський РСЦОЗО», а також гості: Луценко Л.І., секретар Баштанської міської ради, Білик Б.І., письменник та краєзнавець, Шевченко С.Д., директор КУ «Баштанський РСЦОЗО», Гавва Г.І., директор Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2.

Луценко Л.І. вручила грамоту Баштанської міської ради педагогічному колективу Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 за вагомі патріотичні результати у вихованні учнівської молоді в дусі любові до рідної Батьківщини в пошані до її захисників – військових Збройних Сил України. Білик Б.І. вручив медаль за благодійну діяльність Гавві Г.І., директору Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 та презентував усім присутнім нову книгу «Завжди у бойовому строю».

Форма проведення: методична панорама.

Головна проблемна лінія: перехід від передачі знань до формування умінь і навичок учнів здобувати знання.

Мета і завдання:

 • під час педагогічного спілкування провести комплексне ознайомлення учнів суспільствознавчих дисциплін із сучасними стратегіями модернізації змісту суспільствознавчих дисциплін у світлі вимог реформування сучасної української школи;
 • виробити основні науково-методичні засади та підходи до організації навчання школярів на уроках суспільствознавчих дисциплін, меті й завданням суспільствознавчих дисциплін;
 • допомогти вчителям краще зрозуміти стратегії модернізації змісту освіти на уроках суспільствознавчих дисциплін.

Напрямки:

 • Проект «Нова школа»
 • Вмотивований учитель
 • Учень – випускник сучасної школи
 • Зміст сучасної суспільствознавчої освіти
 • Організація процесу навчання суспільствознавчих дисциплін
 • Технологія педагогічного партнерства
 • Результати навчання на уроках суспільствознавчих дисциплін та їх оцінювання
 • Позакласна робота

Очікувані результати:

 • учителі набувають умінь і навичок «бачити» нові стратегії модернізації змісту суспільствознавчих дисциплін цілісно, структуровано, варіативно;
 • удосконалень вміння й навички культури педагогічного спілкування, полеміки, дискусій, діалогу, емоційно-ціннісних відносин;
 • підвищать свій професійний рівень;
 • розкриють свій творчий потенціал у пошуках найефективніших шляхів реалізації завдань педагогічної діяльності оновлення змісту суспільствознавчої освіти;
 • формуватимуть психолого-педагогічну готовність до творчої, вмотивованої діяльності на основі технології партнерства;
 • розробляти моделі впровадження у зміст суспільствознавчих дисциплін інноваційні форми і методи роботи.

Тематичні блоки методичної панорами

Блок № 1. Науково-методичні засади формування та реалізації оновлення змісту  суспільствознавчих дисциплін

 1. Орієнтація на загальнолюдські цінності (гідність, честь, справедливість, турбота, повага до життя, до себе, до інших людей).
 2. Соціально-політичні цінності (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови, культура, патріотизм, солідарність, повага до закону).
 3. Плекати українську ідентичність.
 4. Повага до прав людини, демократія.
 5. Підтримка добрих ідей.
 6. Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
 7. Наскрізний процес навчання та виховання, який формує цінності.
 8. Застосування ІКТ.
 9. Педагогіка партнерства між учнем і вчителем та батьками.
 10. Динамічна комбінація знань, способів, мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, що визначають здатність учня успішно проводить навчальну діяльність.
 11. Загальнонавчальні вміння учнів: читати і розуміти прочитане; працювати з різними джерелами інформації; уміння висловити думку; критичне мислення; обґрунтування позиції; ініціативна творчість; уміння вирішувати проблеми.
 12. Нове освітнє середовище на уроці: ІКТ, управління освітнім процесом, індивідуальний підхід до навчання.
 13. Особистісно-орієнтований зміст навчання – дитиноцентризм.
 14. Системний підхід.
 15. Виховання на цінностях історичної свідомості: історична ініціатива, історична правда, історичне примирення.
 16. Методи викладання: ігри, проекти, лабораторно-практичні роботи, групова робота, індивідуалізовані завдання.
 17. Компетентнісний підхід.
 18. Соціальні і громадянські компетентностей: участь у громадському житті, уміння працювати на результат, попередження і розв’язання конфліктів.
 19. Підприємливість: уміння генерувати нові ідеї і ініціативи, приймати рішення, співпрацювати у команді, конструктивно керувати емоціями.
 20. Загальнокультурна грамота: розуміння власної ідентичності, повага до розмаїття культур.
 21. Нова система вимірювання й оцінювання результатів навчання.
 22. Формування вмінь учнів щодо застосування набутих знань для вирішення життєвих проблем.

Блок № 2. «Педагогіка партнерства»

 1. Повага до особистості дитини.
 2. Доброзичливе і позитивне ставлення.
 3. Довіра у відносинах і стосунках.
 4. Діалог – взаємодія – взаємоповага – багатостороння комунікація.
 5. Право вибору.
 6. Розподільне лідерство.
 7. Принципи соціального партнерства.
 8. Рівність сторін.
 9. Довірливість.
 10. Прийняття зобов’язання.
 11. Обов’язковість виконання домовленість.
 12. На уроці дитина – в активному пошуку.

Блок № 3. «Вмотивований вчитель»

 1. Лідер.
 2. Новатор.
 3. Творча особистість.
 4. Коуч – учитель, який допомагає учням досягти поставлених цілей очікуваних результатів.
 5. Фасилітатор – учитель, який допомагає дитині усвідомити свої цінності, підтримує її прагнення до саморозвитку, самовдосконалення сприяє особистісному розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, формує ціннісне ставлення до оточуючого середовища; діалог – суб’єкт – суб’єктне спілкування – довіра.
 6. Тьютер – організовує індивідуальні і групові заняття, репетитор, наставляє учнів.
 7. Модератор – встановлює правила взаємодії і співпраці з учнями.
 8. Готовий до впровадження інновацій особистісно-орієнтованого навчання.
 9. Здатний до саморозвитку.
 10. Виробляє індивідуальний стиль педагогічної діяльності та навчає взаємодії і уміє виходити з конфліктних ситуацій, формує професійні уміння та навички.

Блок № 4. «Учень на уроці суспільствознавчих дисциплін»

Учень:

 • розвиток пам’яті;
 • уваги, уяви;
 • формування історичного мислення та свідомості;
 • пізнавальні здатності;
 • творче мислення;
 • розвиток історичного мовлення;
 • виховання інтересу до навчання;
 • мотивація навчання;
 • активна діяльність;
 • позиція учня;
 • учень і клас.

Випускник:

 1. Інноватор:

– здатний змінювати навколишній світ;

– конкурувати на ринку праці;

– вчитися впродовж життя.

 1. Особистість:

– цілісна особистість;

– здатність критично мислити;

– всебічно розвинена;

– творча особистість;

– активний і підприємливий фахівець.

 1. Патріот:

– відповідальний громадянин;

– здатний до життя у суспільстві;

– готовий до свідомого життєвого вибору;

– до самореалізації, трудової діяльності, громадської активності;

– діє за морально-етичними принципами;

– здатний приймати відповідальні рішення.

Блок № 5. «Зміст суспільствознавчої освіти»

 1. Знання фактичного матеріалу.
 2. Опрацювання фактичного матеріалу на уроці.
 3. Вивчення теоретичного матеріалу.
 4. Формування суспільствознавчих понять.
 5. Локалізація і оцінка подій, порівняння процесів, фактів у часі.
 6. Характеристика діячів, соціальних груп, об’єднань.
 7. Визначення практично-наслідкових зв’язків;
 8. Доведення власної думки учнів.
 9. Аналіз джерел.

Блок № 6. «Організація процесу навчання суспільствознавчих дисциплін»

 1. Моделі навчання.
 2. Технології навчання.
 3. Методи навчання.
 4. Форми організації навчання і прийоми.
 5. Проблемне і вмотивоване навчання.
 6. Самостійна робота учнів.
 7. Індивідуалізація навчання.
 8. Проектне навчання.
 9. Дискусії на уроках.
 10. Колективна творча праця.
 11. Планування навчальної діяльності на основі партнерства.
 12. Структурно-функціональний аналіз навчального матеріалу.
 13. Ускладнення навчального матеріалу.
 14. Складання планів навчального матеріалу.
 15. Оцінка навчальних можливостей кабінету.
 16. Аналіз і самоаналіз уроку.

Блок № 7. «Результати навчання та їх оцінка»

 1. Компетентність учнів як результат навчальної діяльності.
 2. Оцінювання рівня компетентності учнів.
 3. Диференціація та індивідуалізація навчальних завдань.
 4. Досягнення очікування результатів.
 5. Тематичне оцінювання.
 6. Діяльність учнів на практичних заняттях.

Блок № 8. « Обдарована дитина в системі позаурочної роботи»

 1. Олімпіади.
 2. Турніри.
 3. Предметні конкурси.
 4. Конкурси робіт МАН.
 5. Проекти.
 6. Наукові досягнення.
 7. Наукові конференції.
 8. Предметні заходи.

Практичні творчі завдання вчителям суспільствознавчих дисциплін:

 1. Календарно-тематичне планування суспільствознавчих предметів.
 2. Моделі уроків суспільствознавчих дисциплін.
 3. Як уникати перевантаження учнів.
 4. Система домашніх завдань.
 5. Моделі формування учнів і навичок на уроках суспільствознавчих дисциплін

dscn8720 dscn8723 dscn8728